Färjefrågor


Allmänt

Trafikverket.se finns information om våra vägfärjor.
Här kan man också ansluta sig till en smart sms-tjänst.
Välj färjled, klicka på information och välj Trafikinformation via sms. 
En anslutning till varje färjled.


2024

17 Maj: Om SRF och möte med Färjerederiet

Skärgårdarnas riksförbund (SRF) är en organisation som värnar om öborna i Sverige. Inom SRF finns en Nationell Färjegrupp som är samtalspartner med bl. a. Färjerederiet. Lena Kjellman är aktiv i Färjegruppen för Bohuslän och Lars Normark och Peter Fäldt svarar för Malö- och Ängölederna. Trafikgruppen inom Föreningen Flatön förbereder alla trafikfrågor.


Den 17 maj var det distansmöten mellan SRFs färjegrupp och Färjerederiets ledning. Vi framförde att informationen vid stopp i färjetrafiken är mycket viktigt. Informationen på regionsnivå måste ske över SRs trafikinformation samt genom Trafikverkets App "Trafikinformation". Vid stoppet vid Malöleden i maj utnyttjades ej SR tillräckligt och appen gav ej  tillräcklig info och uppdaterades ej. Dessutom behöver skyltar sättas upp vid viktiga korsningar (Vid Gullmarsleden, Rotviksbro och Varekil). Dessutom behöver de elektroniska skyltarna vara uppdaterade med aktuell tidtabell (t ex att Ängöleden hade natt trafik). Ledningen verkade ta åt sig av våra funderingar så vi får hoppas på bättring. Vi informerade också om våra kontakter med Riksdagens Trafikutskott.


På våra önskemål om att återuppta de fysiska, årliga mötena med den lokala färjeledningen uppmanade den centrala ledningen oss att ta kontakt med distriktschefen, vilket vi kommer att göra för diskussion om effekterna av tidtabellsförändringen som genomfördes förra året.


2023

2023-10-30

Rapport från höstens aktiviteter.
Bl. a. möte med T
rafikutskottets ordförande Ulrika Heie, C, som gästade Flatön 13 oktober. 
Samt från det digitala mötet med Trafikutskottet 26 oktober.
Läs mer!

Hämta
Trafikgruppen Flatön oktober 2023.pdf
Adobe Acrobat-dokument 548.5 KB

2023-06-01

Här finns vår rapport om handläggningen av färjeturerna som drogs in 1 februari 2023.

Hämta
Indragna färjeturer på Malön / Ängön 2023
2023-06-01 Ängöleden Malöleden indragnin
Adobe Acrobat-dokument 902.9 KB

April 2023 - möte Trafikverkets färjerederi - Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)

Den 20/4 hölls distansmöte med färjerederiets ledning. Här kommer kort resumé som vi uppfattade det. 

Deltagare: Lena Kjellman och Lars Normark samt 6-7 representanter för andra färjeleder. 

Från trafikverket: 
Camilla Kindström organisatör
Erik Froste, rederichef
Robert Eriksson

Man gick igenom de olika färjelederna och började med våra leder. 

Vad gäller Ängö-och Malöleden sades följande:
Lars berättade om hur vi uppfattat processen med indragning av färjeturer (avsaknad av samråd, kommunikation) och hur vi uppfattar bakgrunden (oförändrad resestatistik, ökad samhällskostnad som är 6 ggr vinsten för färjerederiet). 

Erik Froste sa att detta är färjerederiets beslut och att krav på samråd ej finns. Han sade att vårt krav på inhibition saknade helt grund eftersom det är helt färjerederiets beslut. 

Han menade att färjerederiet tar åt sig våra synpunkter och att han känner att färjerederiet kunnat agera annorlunda i detta fall. Han menar att han ser dialogen med oss som mycket viktig. Han menade att färjerederiets beslut om neddragning av turtäthet är en del i en större förändring av färjerederiets resursfördelning och detta var bara första förändringen av färjetidtabeller - andra leder kommer också att ses över liksom andra åtgärder. 

Han menade att färjerederiet tagit hänsyn till många olika faktorer i avsikt att minska kostnader. Han menade på att det inte ligger krav på färjerederiet att ta hänsyn till samhällskostnad. Detta får andra bemöta. Lars informerade om våra kontakter med kommunen och han replikerade att färjerederiet skall se över förändringarna om ett år och då återkomma. 

Mars 2023 - inlägg i facebook från Föreningen Flatön

Facebook inlägg i Föreningen Flatön den 4/3
DE INDRAGNA FÄRJETURERNA

En dryg månad har gått sedan Föreningen Flatöns Trafikgrupp skickade in en skrivelse (29/1-23) till Trafikverket men vi har fortfarande inte sett något svar eller vilja till dialog.

Idag har vi därför sänt en påminnelse och även bemött de påståenden som Färjerederiet har skickat i sitt standardsvar till de som protesterat med enskilda skrivelser.

//

Till Trafikverket

Flatön 3 mars 2023

Om tidtabellsändringen för Ängöleden och Malöleden

Detta har hänt:

· Färjerederiet införde nya tidtabeller på Ängöleden och Malöleden med mycket kort varsel.

· Många berörda protesterade mot förändringen och begärde att förändringen inte skulle genomföras och begärde att beslutet skulle inhiberas. Trots detta genomfördes tidtabellsändringen 1 februari 2023.

· Trafikverket har nu (drygt 4 veckor senare) svarat många av de klagande med en standardformulerad skrivelse där ett antal påståenden av Trafikverket enligt nedan måste förklaras ytterligare (TRV kursivt). Nedan följer kommentarer till delar av Trafikverkets skrivelse.

Färjerederiets påstående: Aktuell anpassning av turtätheten är baserad på trafikstatistik

Den årsvisa statistik som förs av färjerederiet för färjelederna visar inga större förändringar i trafikmängderna som motiverar en neddragning av trafiken.

Det förekommer inga tomturer, finns det ingen väntande så går inte färjan.

Därtill har Malöledens kallelsetur 00:30 tagits bort och den tidigare borttagna kallelseturen 03:00 inte återinförts, båda förändringarna utan motivering.

Färjerederiets påstående: Utformningen och införandet av nya tidtabellen har följt våra rutiner där samråd med olika intressenter och samhällsaktörer ingår

Dessa samråd har inte redovisats, vid fråga till eventuella berörda så uppger de att samråd inte skett. Kommunerna (Orust men också Lysekil och Uddevalla) med ansvar för övergripande och detaljerad samhällsplanering och verksamheter som skolskjutsar, hemtjänst, hemsjukvård, kommunal färdtjänst har inte deltagit i något samråd.

Västtrafik med ansvar för kollektivtrafik och färdtjänst/sjukresor har inte deltagit i något samråd. Posten, VTD och distributionsfirmor har inte kontaktats för samråd. Boende på öarna har genom trafikgruppen i Föreningen Flatön bjudit in Färjerederiet till ett möte och som ägde rum i januari 2021, där bland andra frågor tidtabellerna diskuterades.

Trafikgruppen ombads att inte gå vidare med den givna informationen och utlovades att involveras i god tid inför ett eventuellt genomförande. Sammankallande i Föreningen Flatöns trafikgrupp fick ett epostmeddelande i början på december 2022 att ny tidtabell skulle införas vid kommande årsskifte. Någon mer kontakt har inte förekommit.

Orust kommun har i en skrivelse till Färjerederiet gett sina synpunkter på hanteringen och där man anser att Trafikverket bör vara öppen till en återgång till den tidigare tidtabellen.

Färjerederiet måste dels genomföra de samråd enligt ovan, dels redovisa hur man tagit ställning till de synpunkter som framkommit.

Färjerederiets påstående: De ekonomiska och miljömässiga fördelarna uppgår till faktor x3 samhällsnyttan

Beräkningen av denna nytta måste redovisas. Enligt en beräkning som följer Trafikverkets anvisningar för samhällsekonomiska analyser av åtgärder i trafiksystemet (TASAM) så uppgår den samhällsekonomiska förlusten minst 6 gånger vinsten av tidtabellsändringen. Den beräkningsbara vinsten uppgår till blygsamma 1000 kr per dygn.

När ovan gjorda förtydliganden har gjorts bör Trafikverket återgå till den tidigare tidtabellen för 2022.

//


2022

December 2022 - mail från Trafikverket om avsikt att ändra tidtabell för färjorna

Mail från trafikverket den 30/12:

Trafikgruppen har idag mottaget mail från Trafikverket angående avsikt att införa ny tidtabell för färjorna efter nyårshelgen. Man har också bifogat en ny tidtabell. Vi har ännu inte hunnit reagera på mailet, men har kontaktat kommunen som vi hoppas kommer att stötta oss i att inte försämra servicen.

Här är vad Trafikverket skriver:

 

"Till Berörda, Flatöns Trafikgrupp.

 

Vill till att börja med tacka för ert engagemang.

 

Er inkomna information samt synpunkter är beaktade gällande en justering av tidtabellen.

 

Effekten av beslutet är att de sammantagna ekonomiska och miljömässiga fördelarna, kostnadsförebyggande utgifter och besparingar uppgår till faktor x3 samhällsnyttan.

Det är den sammantagna situationen baserat på trafikstatistik, verksamhetens behov, regeringens förordning om myndigheters klimatanpassning inkl. besparingsbeting av energi tillsammans med tabelljusteringens utformning där samhällsfunktioner beaktats som ligger till grund för den nya tidtabellen.

 

Tidtabellen som gås fram med efter beaktade synpunkter har bibehållen 20 minuters trafik under morgon och eftermiddag för pendlingstrafik vardagar och stöttar en fortsatt nattrafik för Malö och Lyrleden.

Även en justering av införandeperiod tills efter högtidshelgerna har passerat är inkluderad.  

 

En kompletterande dialog med samhällsfunktioner som operatörer inom kollektivtrafik, skolskjuts och kommun (Orust & Uddevalla)  har skett.

 

Inga ytterligare hinder med justeringen till den anpassade tidtabellen har lyfts.

 

Önskar er en God fortsättning och ett Gott Nytt år."

Hämta
Anpassad tidtabell Ängö, Malö, Lyrleden.
Adobe Acrobat-dokument 49.7 KB

December 2022: Trafikverkets avsikt att ändra färjornas tidtabell

Trafikgruppen har idag (8/12 2022) mottagit ett mail från distriktschefen vid Färjerederiet med följande lydelse:

"Till Flatöns trafikråd,

 Färjetrafiken för Ängön-Fruvik, Ängöleden samt Malö-Fröjdendal, Malöleden avses justeras från avgång var 20.e minut till halvtimmes trafik, likt den redan rådande tidtabellen för Lyrsten-Lyr, Lyrleden. Förändringen planeras att träda i kraft vid årsskiftet 2022/2023 och påverkar ej nattrafiken.

 

Justeringen sker inom ramen för Regerings beslut att ge statliga myndigheter i uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder samt baserat på trafikstatistik som tidigare förts en dialog kring på samverkansmötet gällande en anpassad tidtabell mellan Föreningen Flatöns Trafikgrupp och Trafikverket, Färjerederiet den 13 januari 2021.

 

Myndigheter ska löpande redovisa sin elförbrukning samt vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning.

Det är vår myndighets uppfattning att tillsammans med lokalt vidtagna åtgärder för att internt optimera driften att vi  lever upp till Regeringens krav och kan föra en väl grundad dialog att vi inom distriktet framför verksamheten i enlighet med både krav och med fokus på en långsiktig drift av verksamheten."

 

Vårt svar:

Vi har ikväll (8/12-22) haft ett extra möte där vi svarat Trafikverket enligt följande:

 

"Vi har tagit emot mail från distriktschefen, Färjerederiet 8 dec 2022 och som vi tidigare sagt är vi öppna för en dialog om olika färjefrågor med färjerederiet.

Vi ser gärna fram mot att diskutera förslaget, som påverkar oss och vår kommun i stor utsträckning. Vi ser fram mot att ta emot ett förslag på tidpunkt då vi kan mötas för att starta ett samråd.

Vi förutsätter att någon förändring inte sker utan att vi slutfört vårt samråd.

 

Färjorna utgör vår navelsträng till både kommunal service, sjukvård, daglighandel, arbetspendling, skolresor, hantverkare och kontakt med släkt och vänner. Färjerederiets service är därför av största betydelse för oss. Öarna saknar all form av kommunal service eller handel. Det är därför klart att området uppfyller många av kraven för att ingå i regeringens landsbygdsatsning, vilken klarlägger att landsortsbor skall i princip ha samma möjligheter till service som alla andra svenskar.

Öarna har ett stort antal fritidsboende och många semesterfirare. Detta innebär att trafikintensiteten blir säsongsberoende. De bofastas behov är dock lika stora under hela året. Vi ser inga stora förändringar i trafikflödena som skulle motivera en försämrad service.  

 

Väg 751 utgör dessutom en viktig genomfartsled som påverkar de boende både på Orust, Skaftö, Bokenäs och Lysekil.

Vi förstår er ambition att sänka elförbrukningen som motiv för den försämrade servicen. Vi ser därför fram mot att höra hur stor besparingen är och om den kan relateras till den försämrade servicen.

Bilaga: Trafikgruppens anteckningar från mötet januari sänt till Färjerederiet"

 

 

Hämta
2021 02 Anteckningar från Skypemöte med
Adobe Acrobat-dokument 62.0 KB

2021

Den 13/1 2021 hade vi ett distansmöte med Hanna Hagberg, Färjerederiet. Hon berättade om rederiets arbete samt visade trafik statistik (hösten 2020). Denna tydde på låg trafikintensitet. Vi klargjorde att trafiken som regel är låg under vintersäsongen - speciellt under ett pandemi år.

Vi berättade om våra önskemål: behov av nya rutiner för kallelseturer (Malöfärjan) samt önskemål att ha 20 min avgångar även 09-10 vardagar. Hanna menade att färjerederiet arbetar på nytt system för kallelseturer och kommer att återkomma när detta arbete är klart. Hon ansåg att halvtimmesturlistan mellan 09 och 10 behöver vara kvar.  Hanna berättade att Malöfärjan skall genomgå en större renovering till sensommaren. Mötet var av informationskaraktär och inga beslut fattades.


Efter många års kamp för att få en busskur på dragsmarks-sidan, stod den då till slut där.
Två myndigheter, Trafikverket och Västtrafik och två kommuner, Orust och Uddevalla var inblandade. Vem som slutligen verkställde det hela vet ingen. Vi är glada att den finns där.
14 maj 2018.
Foto: Tina Lees


Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se