Den gamla skolan där skolmuseum inryms samt hembygdsscenen 2017. Foto: Gåke
Den gamla skolan där skolmuseum inryms samt hembygdsscenen 2017. Foto: Gåke

Flatö-Malö Hembygdsförening

  • Föreningsinformation
  • Aktiviteter 2020
  • Skolmuseum
  • Hembygdsscen
  • Fotogalleri
  • Historia

 


Skolhuset efter tillbyggnad av lärarbostad, ca 1900. Foto: Hembygdsarkiv
Skolhuset efter tillbyggnad av lärarbostad, ca 1900. Foto: Hembygdsarkiv

 

 

Flatö-Malö Hembygdsförening,
skolmuseum och hembygdsscen

 

 Flatö-Malö Hembygdsförening håller till i den gamla skolan där det nu är skolmuseum. Här har öbarn sedan 1871 i tre-fyra generationer lärt sig läsa, skriva och räkna. Fortfarande står skolbänkar med griffeltavlor kvar på sin plats, planscher och kartor hänger på väggarna. I museet har också samlats bruksföremål från sjöfart, hem och hushåll. Här kan man söka sina rötter både digitalt, i kyrkböcker eller bland de gamla fotografierna. 

 


Besök av skolklass 2014. Knut förevisar telluriet. Foto Ann-Marie
Besök av skolklass 2014. Knut förevisar telluriet. Foto Ann-Marie

Verksamhet

 

Hembygdsföreningen arbetar med att bevara minnen och fakta om öarnas historia och utveckling under gångna tider för ättlingar, släktforskare, skolbarn och övriga besökare.

På sommaren öppnas museet med en hembygdsdag i månadsskiftet juni-juli och är därefter öppet dagligen mellan 13 och 16 till mitten av augusti. Övriga tider är det bara att ringa någon av oss.  Vi tar inget inträde, men varje gåva är mycket uppskattad.

Några namn och telefonnummer:  Knut T, Kila: 0703142654,
Gun J, Bua: 0705730415,  Ann-Marie N, : 0704326415,
Mats P, Persäng: 0706266461

 

Flatö-Malö Hembygdsföreningen är medlem i Bohusläns Hembygdsförbund (www.hembygd.se/bohuslan), i Sveriges Hembygdsförbund (www.hembygd.se/shf) och i NAV, arbetslivsmuseerna (www.navivast.se).  FMH är också medlem i Bygdeband (www.bygdeband.se/) och i Prisma Västra Götaland (www.prismavg.se) två webbplatser där man kan läsa berättelser om vanliga människors märkliga liv och om platser där de bott och arbetat.

 


 Medlemskap

 FMH är öppen för hela familjen. Våra medlemmar är värdefulla för arbetet med att bevara den gamla skolan och museet.  

 


ÅrsmöteStyrelsen 2020

                                                          

Knut Thorberntsson, ordf.             

0703142654, thorberntsson@telia.com

Ann-Marie Nordling, kassör 

 0704326415, annmariebnordling@gmail.com

Gun Johansson, sekr. 

 0705730415, gun.johansson@flaton.se

Mats Persäng, led. 

0706266461, mats@flaton.se

Asta Andersson, led.

 0708174550, asta@flaton.se

Karin Andersso, led. 

 0304-55149                                            

Gösta Jansson, led.

0703813522, gosta.bertil.jansson@gmail.com

Marianne Torberntsson, suppl.

 0703544842, mariannetorberntsson.58@gmail.com

Marianne Edman, suppl. 

 0704614747, marianne.edman@gmail.com

Gerhard Andersson, revisor 

 0304-55067, gerhard@flaton.se

Pia Vingros, revisor

 0705535495, vingros@gmail.com

Kent Olaisson, revisorssuppl. 

 0708981511, kent.olauisson@telia.com 

Solveig Johansson, valberedning

 0739563250, solveigjohansson8@gmail.com

Anita Johansson, valberedning

 

 0304-55067, anita@flaton.se


STADGAR FÖR FLATÖ-MALÖ HEMBYGDSFÖRENING

§ 1 Uppgift

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bl a genom

·       att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synvinkel värdefulla traditioner

·       att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering

·       att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid

·       att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling

·       att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia

·       att bevara och underhålla småskolan på Flatön, som skolmuseum med Morlanda sockenbibliotek från Ilandafors skola katalogfört år 1887.

Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Medlemskap och avgifter

a)     medlemskap i föreningen erhålls av envar som ansluter sig till föreningens målsättning utan särskild ansökan men efter erläggande av avgift som fastställs av årsmötet

b)    föreningar i bygden kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställs av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet

c)     personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter.

§ 3 Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom

a)     föreningsmöten, varav ett årsmöte;

b)    styrelse.

§ 4 Föreningsmöten

Föreningsmöten hålls enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålls senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsänds till medlemmarna senast en vecka före mötet. Varje medlem äger en röst.

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

1.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.     Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

3.     Val av två justeringsmän.

4.     Styrelseberättelse.

5.     Revisionsberättelse.

6.     Fråga om ansvarsfrihet.

7.     Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

8.     Val av 7 styrelseledamöter, 2 styrelsesuppleanter.

9.     Val av 2 revisorer, … ersättare för dessa.

10.  Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.

11.  Val av 2 ledamöter i valberedning.

12.  Fastställande av årsavgift.

13.  Behandling av styrelsens förslag.

14.  Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst 2 veckor före årsmötet.

15.  Övriga frågor.

§ 5 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av 7 ledamöter jämte 2 suppleanter.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Uppgifter

a)     att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer;

b)    att förbereda föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena;

c)     att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena;

d)    att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper;

e)     att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet;

f)      att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.

§ 6 Räkenskaper och verksamhetsår

Räkenskapsåren sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t o m nästkommande årsmöte.

§ 7 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varar ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

§ 8 Upplösning

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

 

 


Aktiviteter

Varje sommar öppnar föreningen med en hembygdsdag i början av juli och är därefter öppet dagligen mellan 13 och 16 till i början av augusti. Föreningen anordnar också kulturvandring, skördefest och arrangemang på hembygdsscenen.

 

Under resten av året har vi besök av skolklasser och guidning för grupper, studiecirklar i hembygdsforskning samt arbete med bevarandet av byggnaden. 


Föreningen Flatön         foreningen@flaton.se                               Flatö Malö Hembygdsförening       hembygd@flaton.se                         Flatö Kyrkas Vänner           kyrkan@flaton.se